Privacyverklaring – Judith de Potter 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Judith de Potter, gevestigd te Goor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64012069.

Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvang je uitleg over cookies en kun je bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Ik gebruik je persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met je overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je mij je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met je overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

 De gegevens worden zonder je toestemming niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder je toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met je overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Ik respecteer je privacyrechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met me opnemen.

PrivacyverklaringJudith de Potter – september 2020

Judith de Potter – Grotestraat 75c – 7471 BL Goor – info@judithdepotter.nl – 06 400 00 129 –  www.judithdepotter.nl